Fiskeregler för Hallsjön på Halleberg 

Här gäller dagskort och endast Hallsjöns fiskekort. De regler som finns ska läsas igenom eller kännas till innan påbörjat fiske.
Fiskekort är personliga och kan inte lämnas över till annan person. 

1.    Ett fiskekort kostar 200:- per dag. Du får köpa max 2 kort per person och dag.  

2.    Högst 2 stycken ädelfiskar får tas upp per fiskekort. 

3.    Ett fiskekort gäller för 1 stycken spö. Alternativt spinn-, flug-, pimpel- eller metspö.
       Till detta får användas högst en fluga/drag/pirk eller krok. Endast ett reservspö får medtas per fiskekort. 

4.    Fiskekortet är personligt och oavsett inköpsplats ska namn, personnummer och korrekt datum för dagen vara synligt samt kontrolleras
       med legitimation. Digitala köp behöver kompletteras med betalningsbevis (t.ex skärmdump) eftersom det är bristande täckning som
       försvårar att visa genomförd transaktion. Giltiga papperskort är ifyllda med bläckpenna och stämpel. 

5.    Fiske får endast bedrivas mellan klockan 06:00-23:00 alla dagar i veckan, övrig tid är allt fiske förbjudet. Det förekommer att sjön
        är arrenderad men detta informeras via Facebook och på skyltar i god tid. 

6.    Allt fiske sker från land, förutom isfisket. Fiske från båt/gummiflottar/flytringar/kanot/kajak eller dylikt är ej tillåtet,
        undantag vid skriftligt utfört tillstånd utav Stiftelsen Bergagården. 

7.    Det är förbjudet att störa andra fiskare eller ockupera fiskeplats utan att fiska. Bad från bryggor är förbjudet, eftersom
        det stör fiskare vid spring eller rörelse på bryggor. 

8.    På ett fiskekort får du som ansvarig vuxen ha med dig ETT barn under 13 år som fiskar med eget spö i nära anslutning till dig
        utan särskild avgift, dock gäller fångstbegränsningen på 2 stycken laxartade fiskar per fiskekort. 

9.    Vid pågående fiske skall spö/spön hållas i direkt närhet, samt man får inte ockupera fler än en fiskeplats. 

10.   Fisktillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller bricka och det åligger den fiskande vid kontroll att uppvisa
         fiskekort samt legitimation. Vid begäran skall även utrustning och fångst uppvisas. Anslag vid vattnet eller tillsägelse
         från fisketillsynsman äger samma giltighet som dessa regler. 

11.    Eldningsförbud råder överallt förutom vid iordningställda eldstäder. 

12.    Köpt kort makuleras inte.   

13.    Den som bryter mot någon av ovanstående regler riskerar att förlora sin fiskerätt och kan riskera att omedelbart avvisas.
          Vid fiske gäller laga ansvar.