Hunnebergs naturskola har klassrum med himlen som tak.
En alm, en bok och en gran som väggar.
Gamla lågor att sitta på.
Öppenheten mot himlen får symbolisera att vi kan lära oss hur mycket som helst.

Hunnebergs Naturskola startades upp 1989, sju år efter bildandet av Stiftelsen Bergagården och grundtanken är att ge eleverna spännande upplevelser, känsla för och kunskap om naturen.
Insikt i att vi lever i ett växelspel med naturens krafter.
Naturskolan är ett komplement till skolans ordinarie undervisning. Aktiviteterna är direkt kopplade till skolans styrdokument; främst det centrala innehållet och kursmålen.
Naturskolan ger också inspirationskurser som fortbildning för skolans pedagoger och andra intresserade. Den hållbara utvecklingstanken genomsyrar alla aktiviteterna.

Naturen- världens bästa klassrum!
Med Hunnebergs Naturskola får elever lära sig om naturen i naturen! Tillsammans med naturskolans utomhuspedagoger har elever från Vänersborg, Trollhättan och Grästorp möjlighet till naturupplevelser och fördjupade fältstudier tillsammans med sin ordinarie lärare och naturskolans pedagoger.
Naturskolan är ett komplement till ordinarie skola och undervisande pedagog. I undervisningen tar naturskolan tillvara på den naturliga miljön runt Bergagården. Aktiviteterna bygger på ekologi, hantverk och kulturhistoria.
Genom positiva upplevelser i naturen vill vi att eleverna får möjlighet att på egen hand undersöka och upptäcka. Vi vill ge eleverna förutsättningar att förstå ekologiska sammanhang och därmed inse varför det är viktigt att ta ansvar för vår gemensamma miljö.
Hunnebergs Naturskola anordnar inspirations och fortbildningsdagar för pedagoger och studenter. På detta sätt vill vi bidra till att sprida kunskap om utomhuspedagogik.

En dag med Naturskolan
Klassen besöker Hunneberg under en skoldag tillsammans med ordinarie lärare. Klassen och läraren bestämmer i förväg tillsammans med naturskolan programmet för dagen. Valfriheten är stor – naturskolan har fler än 20 olika natur-, hantverk- och kulturhistoriska aktiviteter, som alla finns presenterade på hemsidan. Vi kan också lägga upp besöket utifrån särskilda önskemål. Våra naturpedagoger, som har mångårig erfarenhet av utomhuspedagogik och undervisning utomhus, handleder klassen tillsammans med ordinarie lärare under dagen. Skolorna i Vänersborg, Grästorp och Trollhättans kommun besöker naturskolan utan kostnad. Av andra kommuner tas en avgift ut.

"Att lära in ute" beställ böcker!

Konsten att läsa naturen:
Det är stor skillnad på att läsa om ekosystem och på att resonera om dem ute i naturen. Läroböckerna innehåller långa textavsnitt med svåra termer och många bilder på näringskedjor. Undervisningen blir lätt för teoretisk och begreppen viktigare än helheten.
/Ola Magntorn, universitetslektor i biologi med inriktning biologididaktik.

Tidigare forskning visar att elever har svårigheter att förstå processer som fotosyntes, cellandning och ekologiska samband, såsom energiflöden i ekosystem. Helena Näs, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, visar i sin avhandling att när elever får möjlighet att resonera med lärare och klasskamrater, och om formlerna konkretiseras med hjälp av t.ex. frukter, kvistar och växter, så utmanas elevernas förklaringar till mer än bara en utantillinlärd formel. Fotosynteskunskaper är nödvändiga i dagens debatt om hållbar utveckling, men också för att förstå växternas fundamentala funktion på jorden, säger Helena Näs.
/Helena Näs doktorsavhandling : Fotosyntesundervisning i grundskolan. Elevers resonerande, förståelse och interaktioner